Regulamin sklepu internetowego Lullilai

 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Preambuła

 

 1.        Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

a)       Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Lullilai Marta Modica, ul. Podmiejska39a/7, 62-800 Kalisz);

b)      W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 

 1.        Adres pocztowy:

 

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz

 

 1.        Adres reklamacyjny:

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz

 1.        Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.lullilai.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2.        Dane kontaktowe:

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz
e-mail: marta@lullilai.pl
telefon: 724-124-550

 1.        Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.lullilai.pl/dostawa
 2.        Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931 tj.).
 3.        Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4.        Klient – osoba będąca Konsumentem lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. quasi przedsiębiorca).
 1.        Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2022 poz. 1360 tj.).
 2.    Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070 tj.).
 3.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.    Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 5.    Kupujący –Konsument lub Klient.
 6.    Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 7.    Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 8.    Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.lullilai.pl/platnosc
 9.    Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.).
 10.    Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 11.    Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 12.    Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 13.    Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 14.    Rzecz/towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 15.    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lullilai.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 16.    Sprzedający/Administrator/Właściciel sklepu:

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz
NIP: 618-193-35-65, REGON: 300496598
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=5c9eabb6-5e75-4d36-b1f0-ee0ca529ec01&archival=False
KONTO BANKOWE:35 1050 1201 1000 0092 0562 4555

 1.    System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2.    Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022  r. poz. 1360 tj.) w przypadku Kupujących.
 4.    Wada – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
 5.    Zgodność towaru z umową – towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)      nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)       publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3)      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 1.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

 

 

 §2 Warunki ogólne

 

 1.        Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2.        Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3.        Sprzedający  zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4.        Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Koszt dostawy określony jest w cenniku dostaw.
 5.        Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6.        Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 7.        potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 8.        dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 9.        Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10.        Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11.        Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.lullilai.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 12.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13.    Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 14.    Kupujący zobowiązany jest do: 
 15.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 16.        korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 17.        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 18.        korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 19.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 20.         korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1.        Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni, w dni powszednie, niedzielę i święta. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2.        W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 3.        dodanie do koszyka produktu;
 4.        wybór rodzaju dostawy;
 5.        wybór rodzaju płatności;
 6.        wybór miejsca wydania rzeczy;
 7.        złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8.        Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 9.        Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 10.        Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1.        Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2.        Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, dostępnym pod adresem www.lullilai.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4.        Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5.        W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6.        Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7.         W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8.        Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9.         Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami Prawa konsumenckiego.
 11.    Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 12.        o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za uprzednią i wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 13.        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 14.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 16.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (produkty Mimos)
 17.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 18.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 2.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§5 Brak zgodności towaru z umową

 

 1.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.) w stosunku do towarów nabytych po 1 stycznia 2023 r., a w stosunku do rzeczy nabytych przed tą datą – na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 7. Kupujący udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Kupującego towar na swój koszt.
 8. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 1.        Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 2.    Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)      Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;

2)      Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;

3)      brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)      brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 4 powyżej;

5)      z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1.    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2.    Sprzedający zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 3.    Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4.    Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5.    Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Kupującego niż określone w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.).

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 

 1.        W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu uprawnień zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego lub Gwaranta, którym będzie również Sprzedający lub Sprzedający będzie przedstawicielem Gwaranta, o stwierdzonej niezgodności towaru z umową i wysłać towar na następujący adres:

 

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz
e-mail: marta@lullilai.pl
telefon: 724-124-550

 

 1.        Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia towaru i inne szkody poniesione przez Kupującego w czasie przed rzeczywistym dostarczeniem produktu i wydaniem go Gwarantowi/Sprzedającemu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie transportu, jeżeli wady te nie powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
 2.        Do produktu reklamowanego, Kupujący, jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:
  • dowód zakupu oraz w przypadku korzystania z uprawnień w ramach gwarancji dokument gwarancyjny (jeśli został dostarczony wraz z towarem);
  • dokładny opis usterki;

• dane kontaktowe (oprócz adresu zwrotnego niezbędne jest podanie nazwiska osoby kontaktowej i numeru telefonu)

 1.        Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2.        Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 3.        Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do przedmiotowych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4.        Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie będzie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.


§7 Inne Obowiązki Sprzedającego

 

 1.        Sprzedający wskazuje najniższą cenę towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 2.        Sprzedający wskazuje w jaki sposób weryfikuje prawdziwość opinii konsumentów, które prezentuje na swojej stronie internetowej, oraz w jaki sposób sortuje oferty.
 3.        Na stronie internetowej Sprzedającego znajduje się pełna informacja o statusie, adresie, danych do korespondencji, e-mail oraz telefon.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1.        Dane osobowe to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679.
 2.        Sprzedający jako Administrator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie umów sprzedaży towarów, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu Sprzedającego lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji.
 3.        Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4.        Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.lullilai.pl/polityka-prywatnosci.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1.        Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2.        O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3.        Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.lullilai.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Kalisz, dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

 


Przejdź do góry

Regulamin - Lullilai js_def

Regulamin sklepu internetowego Lullilai

 Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Preambuła

 

 1.        Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

a)       Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Lullilai Marta Modica, ul. Podmiejska39a/7, 62-800 Kalisz);

b)      W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 

 1.        Adres pocztowy:

 

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz

 

 1.        Adres reklamacyjny:

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz

 1.        Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.lullilai.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2.        Dane kontaktowe:

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz
e-mail: marta@lullilai.pl
telefon: 724-124-550

 1.        Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi wymienionej w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.lullilai.pl/dostawa
 2.        Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931 tj.).
 3.        Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4.        Klient – osoba będąca Konsumentem lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. quasi przedsiębiorca).
 1.        Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2022 poz. 1360 tj.).
 2.    Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070 tj.).
 3.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.    Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 5.    Kupujący –Konsument lub Klient.
 6.    Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 7.    Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 8.    Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.lullilai.pl/platnosc
 9.    Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.).
 10.    Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 11.    Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 12.    Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 13.    Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 14.    Rzecz/towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 15.    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lullilai.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 16.    Sprzedający/Administrator/Właściciel sklepu:

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz
NIP: 618-193-35-65, REGON: 300496598
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=5c9eabb6-5e75-4d36-b1f0-ee0ca529ec01&archival=False
KONTO BANKOWE:35 1050 1201 1000 0092 0562 4555

 1.    System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2.    Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3.    Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.) w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022  r. poz. 1360 tj.) w przypadku Kupujących.
 4.    Wada – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
 5.    Zgodność towaru z umową – towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)      opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2)      przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)      nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)      występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)      przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)       publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3)      być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)      być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 1.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

 

 

 §2 Warunki ogólne

 

 1.        Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2.        Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3.        Sprzedający  zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4.        Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Koszt dostawy określony jest w cenniku dostaw.
 5.        Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6.        Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 7.        potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 8.        dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 9.        Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 10.        Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11.        Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.lullilai.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 12.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 13.    Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 14.    Kupujący zobowiązany jest do: 
 15.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 16.        korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 17.        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 18.        korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 19.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 20.         korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 1.        Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni, w dni powszednie, niedzielę i święta. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2.        W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 3.        dodanie do koszyka produktu;
 4.        wybór rodzaju dostawy;
 5.        wybór rodzaju płatności;
 6.        wybór miejsca wydania rzeczy;
 7.        złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 8.        Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 9.        Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 10.        Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1.        Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2.        Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, dostępnym pod adresem www.lullilai.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4.        Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5.        W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6.        Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7.         W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8.        Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9.         Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami Prawa konsumenckiego.
 11.    Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 12.        o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za uprzednią i wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 13.        w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 14.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 16.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (produkty Mimos)
 17.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 18.        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19.        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 2.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§5 Brak zgodności towaru z umową

 

 1.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.) w stosunku do towarów nabytych po 1 stycznia 2023 r., a w stosunku do rzeczy nabytych przed tą datą – na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 7. Kupujący udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Kupującego towar na swój koszt.
 8. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 1.        Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 2.    Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)      Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;

2)      Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;

3)      brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)      brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 4 powyżej;

5)      z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1.    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2.    Sprzedający zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 3.    Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4.    Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5.    Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Kupującego niż określone w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 tj.).

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

 

 1.        W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu uprawnień zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego lub Gwaranta, którym będzie również Sprzedający lub Sprzedający będzie przedstawicielem Gwaranta, o stwierdzonej niezgodności towaru z umową i wysłać towar na następujący adres:

 

Lullilai Marta Modica
ul. Podmiejska 39a/7
62-800 Kalisz
e-mail: marta@lullilai.pl
telefon: 724-124-550

 

 1.        Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia towaru i inne szkody poniesione przez Kupującego w czasie przed rzeczywistym dostarczeniem produktu i wydaniem go Gwarantowi/Sprzedającemu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie transportu, jeżeli wady te nie powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
 2.        Do produktu reklamowanego, Kupujący, jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:
  • dowód zakupu oraz w przypadku korzystania z uprawnień w ramach gwarancji dokument gwarancyjny (jeśli został dostarczony wraz z towarem);
  • dokładny opis usterki;

• dane kontaktowe (oprócz adresu zwrotnego niezbędne jest podanie nazwiska osoby kontaktowej i numeru telefonu)

 1.        Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2.        Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 3.        Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do przedmiotowych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4.        Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie będzie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.


§7 Inne Obowiązki Sprzedającego

 

 1.        Sprzedający wskazuje najniższą cenę towaru lub usługi, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 2.        Sprzedający wskazuje w jaki sposób weryfikuje prawdziwość opinii konsumentów, które prezentuje na swojej stronie internetowej, oraz w jaki sposób sortuje oferty.
 3.        Na stronie internetowej Sprzedającego znajduje się pełna informacja o statusie, adresie, danych do korespondencji, e-mail oraz telefon.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1.        Dane osobowe to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679.
 2.        Sprzedający jako Administrator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie umów sprzedaży towarów, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu Sprzedającego lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji.
 3.        Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4.        Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.lullilai.pl/polityka-prywatnosci.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1.        Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2.        O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3.        Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.lullilai.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Kalisz, dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

 


Przejdź do góry