Polityka prywatności 

Polityka prywatności www.lullilai.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.lullilai.pl

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.lullilai.pl?

Administratorem danych osobowych www.lullilai.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Lullilai Marta Modica
 ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
NIP: 618-193-35-65
REGON: 300496598
CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=5c9eabb6-5e75-4d36-b1f0-ee0ca529ec01&archival=False

II. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 724 124 550 lub pod adresem email: biuro@lullilai.pl

III. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opracowanena podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w zakresie danych osobowych.

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności wdrożyłw www.lullilai.pl politykę ochrony danych osobowych.   

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat Alfa SSL firmy Global Sign. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a www.lullilai.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.lullilai.pl, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów, przeszkoleni z zakresu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zobowiązali się do zachowania w tajemnicy danych osobowych Klientów.

C. System IT www.lullilai.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sklep przetwarza dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu w celu:

 1. działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Sklepu, tj. marketingu usług oferowanych przez Sklep oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. marketingu usług oferowanych przez Sklep w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Sklep następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

 1. innym podmiotom współpracującym ze Sklepem przy realizacji umowy, w tym firmą kurierskim: dpd
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi w obszarze marketingowym;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi prawne lub doradcze;
 5. innym podmiotom, którym Sklep powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 6. innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu są przez Sklep przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

 1. działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, realizacji zamówienia– do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Sklepu;
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 3. marketingu usług oferowanych przez Sklep – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
 4. komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
 5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sklep - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;

opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

Jeżeli Sklep przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Sklep, przysługuje prawo do: 

 1. uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Sklep a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
 5. przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Sklep, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. W takim przypadku Sklep może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Sklep, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.lullilai.pl,dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.  

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.lullilai.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1.  imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2.  adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3.  e-mail – niezbędny do logowania do www.lullilai.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.lullilai.pl
 4.  numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.lullilai.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.lullilai.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. Poczta Polska

b. DPD

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

a. Power Blue Media SA operatora serwisu ifirma.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.lullilai.pl.

www.lullilai.pl  współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a. PayPro SA- operatora serwisu przelewy24.pl

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.lullilai.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez www.lullilai.pl i następujące podmioty:

a. Mailchimp- The Rocket Science Group

 1.        Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.lullilai.pl

A. lullilai.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.lullilai.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.lullilai.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.lullilai.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.lullilai.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. lullilai.pl (cookies)

www.lullilai.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.lullilai.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.lullilai.pl do Twoich potrzeb.

www.lullilai.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.lullilai.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jestkasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.lullilai.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.lullilai.plnie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin wwww.lullilai.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.lullilai.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowaniaplików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działaniawww.lullilai.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin wwww.lullilai.plchciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka ainformację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.lullilai.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działaniawww.lullilai.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie naswoim urządzeniu plików cookies Google, ale pozakończeniu odwiedzin wwww.lullilai.plchciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka ainformację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.lullilai.pl

www.lullilai.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.lullilai.pl linki do innych stron internetowych. www.lullilai.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.lullilai.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.lullilai.pl

www.lullilai.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.lullilai.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.lullilai.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.lullilai.pl/politykaprywatnosci.html.

VIII. Kontakt

www.lullilai.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 724 124 550 lub e-mail marta@lullilai.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 724 124 550 lub e-mail marta@lullilai.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Lullilai Marta Modica
 ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
NIP: 618-193-35-65
REGON: 300496598

Wersja 1.0 (Kalisz, dnia 28.03.2015)


Przejdź do góry

Polityka prywatności - Lullilai js_def

Polityka prywatności 

Polityka prywatności www.lullilai.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.lullilai.pl

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.lullilai.pl?

Administratorem danych osobowych www.lullilai.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Lullilai Marta Modica
 ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
NIP: 618-193-35-65
REGON: 300496598
CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=5c9eabb6-5e75-4d36-b1f0-ee0ca529ec01&archival=False

II. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 724 124 550 lub pod adresem email: biuro@lullilai.pl

III. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opracowanena podstawie obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w zakresie danych osobowych.

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności wdrożyłw www.lullilai.pl politykę ochrony danych osobowych.   

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat Alfa SSL firmy Global Sign. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a www.lullilai.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.lullilai.pl, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów, przeszkoleni z zakresu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zobowiązali się do zachowania w tajemnicy danych osobowych Klientów.

C. System IT www.lullilai.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sklep przetwarza dane osobowe Klienta oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu w celu:

 1. działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Sklepu, tj. marketingu usług oferowanych przez Sklep oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. marketingu usług oferowanych przez Sklep w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu mogą być udostępniane przez Sklep następującym odbiorcom lub grupom odbiorców:

 1. innym podmiotom współpracującym ze Sklepem przy realizacji umowy, w tym firmą kurierskim: dpd
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi z zakresu w rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi w obszarze marketingowym;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi prawne lub doradcze;
 5. innym podmiotom, którym Sklep powierzył przetwarzanie danych osobowych;
 6. innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów oraz osób upoważnionych przez Klienta lub działających w jego imieniu są przez Sklep przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:

 1. działań zmierzających do zawarcia umowy, wykonania umowy, realizacji zamówienia– do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Sklepu;
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 3. marketingu usług oferowanych przez Sklep – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
 4. komunikacji w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
 5. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sklep - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania;

opartym wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania.

Jeżeli Sklep przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez lub w imieniu osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przez Sklep, przysługuje prawo do: 

 1. uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Sklep a także prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia swoich danych (art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
 5. przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Sklep, ma prawo wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu. W takim przypadku Sklep może przetwarzać dane tej osoby, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Sklep, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.lullilai.pl,dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.  

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.lullilai.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1.  imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2.  adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3.  e-mail – niezbędny do logowania do www.lullilai.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.lullilai.pl
 4.  numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.lullilai.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.lullilai.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. Poczta Polska

b. DPD

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

a. Power Blue Media SA operatora serwisu ifirma.pl

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.lullilai.pl.

www.lullilai.pl  współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a. PayPro SA- operatora serwisu przelewy24.pl

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.lullilai.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez www.lullilai.pl i następujące podmioty:

a. Mailchimp- The Rocket Science Group

 1.        Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.lullilai.pl

A. lullilai.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.lullilai.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.lullilai.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.lullilai.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.lullilai.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. lullilai.pl (cookies)

www.lullilai.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.lullilai.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.lullilai.pl do Twoich potrzeb.

www.lullilai.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.lullilai.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jestkasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.lullilai.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.lullilai.plnie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin wwww.lullilai.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.lullilai.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowaniaplików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działaniawww.lullilai.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin wwww.lullilai.plchciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka ainformację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.lullilai.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działaniawww.lullilai.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie naswoim urządzeniu plików cookies Google, ale pozakończeniu odwiedzin wwww.lullilai.plchciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka ainformację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.lullilai.pl

www.lullilai.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.lullilai.pl linki do innych stron internetowych. www.lullilai.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.lullilai.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.lullilai.pl

www.lullilai.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.lullilai.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.lullilai.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.lullilai.pl/politykaprywatnosci.html.

VIII. Kontakt

www.lullilai.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 724 124 550 lub e-mail marta@lullilai.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 724 124 550 lub e-mail marta@lullilai.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Lullilai Marta Modica
 ul. Podmiejska 39A/lok.7
62-800 Kalisz
NIP: 618-193-35-65
REGON: 300496598

Wersja 1.0 (Kalisz, dnia 28.03.2015)


Przejdź do góry